logo

PELLON GROUP OY:N YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT


1 Määritelmät ja soveltamisala
Näissä yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa ”Toimittajalla” tarkoitetaan Pellon Group Oy:tä, ”Tilauksella” Toimittajan vahvistamaa tilausta, ”Ostajalla” tarkoitetaan yksityistä taikka juridista henkilöä, joka on Tilauksessa määritelty ostajaksi ja ”Laitteistolla” ja ”Laitteella” Tilauksen kohteena olevia Toimittajan valmistamia ja/tai myymiä sika- ja karjatalouskoneita, -laitteita ja -kalusteita.
Laitteistolla ja Laitteella voidaan myös tarkoittaa sikaloihin ja navettoihin tarvittavia muita tarvikkeita. Ostajaa ja Toimittajaa kutsutaan myöhempänä ”Osapuoliksi”. Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Osapuolten väliseen Laitteiston kauppaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

2 Tuotetiedot
Toimittajan esitteissä ja hinnastossa sekä muussa tuotetietoaineistossa ilmoitetut tiedot ovat sitovia vain, mikäli niihin on Tilauksessa erikseen viitattu.

3 Tekniset asiakirjat ja tekniset tiedot
Laitteistoa koskevat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka Toimittaja on ennen Tilausta tai sen jälkeen luovuttanut Ostajalle, ovat Toimittajan omaisuutta. Ostaja ei saa käyttää saamiaan piirustuksia, teknisiä asiakirjoja tai teknisiä tietoja ilman Toimittajan suostumusta muuhun kuin niiden luovutuksen edellyttämään tarkoitukseen. Toimittajan suostumuksetta niitä ei saa kopioida
eikä jäljentää. Toimittajan on viimeistään Laitteiston luovutuksen yhteydessä luovutettava korvauksetta Ostajalle sovittu määrä piirustuksia ja teknisiä asiakirjoja tai vähintään kappale kutakin.
Toimittaja ei ole velvollinen luovuttamaan Laitteiston tai varaosien valmistusasiakirjoja.

4 Toimitusehto
Toimitusehto on vapaasti Toimittajan tehtaalla Ylihärmässä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli Toimittaja sitoutuu toimittamaan Laitteiston muualle, lisätään Laitteiston hintaan pakkaamisesta ja rahdista aiheutuvat kustannukset. Ostajan on tarkastettava Laitteisto toimituksen yhteydessä. Laitteisto katsotaan hyväksytyksi ja vastaanotetuksi, ellei siitä ole reklamoitu kirjallisesti 8 päivän
kuluessa toimituspäivästä. Toimittaja sitoutuu vaihtamaan vialliset tai virheellisesti toimitetut tavarat. Kuljetusvaurioista vastaa kuljetuksen hoitanut liike. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta. Toimittajalla on vastaavasti oikeus laskuttaa osatoimituksista. Mikäli Ostaja ei ole täyttänyt aikaisempia maksuvelvollisuuksiaan, osatoimitusten maksuja tai muita
velvollisuuksiaan Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus siirtää tai peruuttaa jo hyväksyttyjen Tilausten mukaiset toimitukset.

5 Toimitusaika
Toimittaja toimittaa Laitteiston sovittuna aikana. Kaikki ilmoitetut ajanjaksot tai päivämäärät toimituksille on tarkoitettu ainoastaan arvioiksi eikä niiden noudattamista siten pidetä Toimittajan sopimukseen perustuvana velvollisuutena eikä Toimittaja siten ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä. Laitteisto voidaan toimittaa yhdessä tai
useammassa erässä. Toimittaja ilmoittaa kirjallisesti Ostajalle, mikäli Laitteistoa tai Laitetta ei toimiteta sovittuna toimitusaikana ja samalla ilmoittaa, milloin toimitus tehdään. Ostajan on ilmoitettava kirjallisesti Toimittajalle, mikäli hän ei pysty ottamaan laitetta vastaan sovittuna aikana tai jos vastaanotto Ostajasta johtuvasta syystä todennäköisesti viivästyy ja samalla ilmoitettava
viivästyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan todennäköinen vastaanottopäivä. Vastaanoton viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta Ostajan velvollisuuteen maksaa kauppahinta tai sen osa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Toimittaja huolehtii laitteen varastoinnista Ostajan kustannuksella ja vastuulla. Ostajan halutessa Toimittaja vakuuttaa Laitteiston Ostajan kustannuksella.Mikäli Ostaja kieltäytyy vastaanottamasta tai ei ota vastaan sille Tilauksen perusteella toimitettua Laitteistoa tai ei ryhdy sovittuihin toimenpiteisiin toimituksen tai kuljetuksen järjestämiseksi, Toimittajalla on oikeus välittömästi päättää Toimittajan ja Ostajan välinen sopimus ja luovuttaa Laitteisto/Laitteet edelleen sekä saada Ostajalta vahingonkorvausta kaikista menetyksistä ja kustannuksista, jotka Toimittajalle on aiheutunut Ostajan kieltäytymisen tai laiminlyönnin johdosta ja joka tapauksessa pitää ennen kieltäytymistä tai laiminlyöntiä suoritetut maksut itsellään. 

6 Vaaranvastuun siirtyminen. Omistusoikeuden siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Laitteisto on Toimittajan omaisuutta ja omistusoikeus siirtyy kun kauppahinta on kokonaisuudessaan asianmukaisesti maksettu Toimittajalle. Mikäli kauppahinta on suoritettu Toimittajan takaamalla lainalla tai muulla sitoumuksella, on Laitteisto Toimittajan omaisuutta, kunnes edellä mainittu laina tai muu sitoumus, josta Toimittaja on Ostajan puolesta mennyt vastuuseen, on suoritettu Ostajan toimesta korkoineen ja Toimittaja on vapautunut vastuusta. Ostajalla ei ole oikeutta ennen omistusoikeuden siirtymistä tehdä Laitteistoon minkäänlaisia rakennemuutoksia ilman Toimittajan suostumusta. Mikäli kauppahinnan osasuorituksena on luovutettu Ostajan omistamaa tavaraa, siirtyy ko. tavaran omistusoikeus Toimittajalle välittömästi tavaran luovutushetkellä.

7 Takuu
Toimittaja takaa, että Laitteistossa ei ole materiaalivikoja tai työstä aiheutuneita vikoja normaalikäytössä. Toimittaja voi täyttää takuuvelvoitteensa valintansa mukaan, korjaamalla, korvaamalla tai hyvittämällä virheelliset Laitteet. Ostajan on annettava Toimittajalle kohtuullinen aika virheiden korjaamiseen. Mikäli Ostaja ei tällaista myönnä, Toimittaja vapautuu takuuvelvoitteesta. Toimittajan vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät 12 kuukauden kuluessa Laitteiston toimituksesta. Takuun edellytyksenä on Laitteiston asennuksen hyväksyminen kohdan 12.3 mukaisesti. Mikäli Laitteiston asennuksen suorittaa muu kuin Toimittajan valtuuttama asentaja, on takuun edellytyksenä, että asennuksen valmistuttua Toimittajan valtuuttama taho hyväksyy asennuksen.
Asennuksen hyväksymiseen liittyvistä käytännön toimista tulee sopia Toimittajan kanssa hyvissä ajoin ennen asennuksen valmistumista. Asennuksen hyväksymisestä aiheutuvista kuluista vastaa Ostaja. Palautukset hyväksytään vain, mikäli Toimittaja on ne etukäteen hyväksynyt. Palautetuista osista hyvitetään enintään 80 % niiden kauppahinnasta. Mikäli Ostaja on tehnyt
virheilmoituksen eikä Laitteistossa ole sellaista virhettä, josta Toimittaja olisi vastuussa, Toimittajalla on oikeus saada korvaus sille virheilmoituksen vuoksi aiheutuneista kustannuksista.
Toimittaja on vastuussa Laitteiston korjatussa tai vaihdetussa osassa ilmenevistä virheistä samojen ehtojen mukaisesti kuin alkuperäisen Laitteiston virheistä. Takuuta ei ole, mikäli Laitteistoa, sen hyväksymisen jälkeen, on käsitelty sopimattomalla tavalla tai Toimittajan antamien ohjeiden vastaisesti. Toimittaja ei myöskään vastaa Laitteiston normaalista kulumisesta tai huonontumisesta. Missään tapauksessa Toimittaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien käyttöhyödyn tai voiton menetys.

8 Kauppahinta
Laitteiston hinta on määritelty Tilauksessa. Ellei muuta ole määrätty, hintaan lisätään ALV ja muut Ostajan suoritettavaksi määrätyt verot ja maksut. Toimittajalla on oikeus korjata ilmeiset lasku- ja kirjoitusvirheet hintoja ja määriä koskevissa tiedoissa.
Toimittaja varaa oikeuden muuttaa Laitteiden hintoja vastaamaan viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten nousua, joka johtuu (luettelo ei ole tyhjentävä) arvonlisäveron muutoksesta, uusista veroista tai maksuista taikka näiden korotuksista.

9 Maksuehdot
Ostaja maksaa toimitetun Laitteiston 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Viivästyneelle maksulle Ostaja maksaa vuotuista viivästyskorkoa 12 %. Mikäli maksu viivästyy, Toimittajalla on, Ostajalle tästä ilmoitettuaan, oikeus viivyttää myöhempiä toimituksia, kunnes maksu on kokonaisuudessaan suoritettu Toimittajalle.

10 Osamaksukauppa
Mikäli Laitteisto on myyty erillisellä osamaksusopimuksella, noudatetaan ensisijaisesti ko. osamaksusopimuksen ehtoja ja toissijaisesti täydentävinä näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Mikäli ehdot joiltakin osin ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan osamaksusopimuksen ehtoja.

11 Esisopimus Laitteiston toimittamisesta
Mikäli Toimittaja ja Ostaja ovat solmineet Laitteiston kaupasta esisopimuksen, jossa on sovittu kaupan astuvan voimaan erillisen ehdon täytyttyä esim. Ostajan saatua tarvittavan rahoituksen tai rakennusluvan, muuttuu esisopimus Ostajaa sitovaksi kauppakirjaksi ja näiden ehtojen mukaiseksi Tilaukseksi, kun esisopimuksessa mainittu ehto on täyttynyt. Ostaja sitoutuu suorittamaan Toimittajalle korvauksena 10 % esisopimuksessa määritellystä Laitteiston kauppahinnasta, mikäli Ostaja yksipuolisesti purkaa esisopimuksen tai ei täytä sen mukaisia velvoitteitaan ehdon täyttymisestä huolimatta.

12 Laitteiston toimittaminen asennettuna
Mikäli Laitteisto toimitetaan Ostajalle siten, että toimitukseen sisältyy Toimittajan suorittama asennus, noudatetaan Laitteiston toimitukseen kohdissa 12.1 ja 12.2 määriteltyjä asennusehtoja. Jollei muuta ole kirjallisesti sovittu, laskutetaan asennus kiinteänä eränä kauppahinnassa. Mikäli asennustyö muuttuu, viivästyy tai väliaikaisesti keskeytyy syistä, joista Ostaja tai hänen muu
toimittajansa vastaa, Toimittajalle on sovitun hinnan lisäksi maksettava korvaus:
- odotusajasta ja ylimääräisestä matka-ajasta;
- ylimääräisestä työstä ja kuluista, muun muassa asennuskaluston purkamisesta, suojaamisesta ja uudelleen asentamisesta aiheutuneista kuluista;
- kaluston pitämisestä asennuspaikalla aiottua kauemmin aiheutuvista lisäkuluista;
- henkilöstön ylimääräisistä matka- ja ylläpitokuluista; sekä
- muista asennuksen siirtymisen todistettavasti aiheuttamista kuluista.

12.1 Asennustöiden valmistelu
Toimittajan on annettava Ostajalle ilmoitus Laitteiston valmistumisesta ja toimitusajasta niin aikaisin, että Ostaja pystyy hoitamaan hänelle kuuluvat, asennuksen mahdollistavat tehtävät.
Toimittajan on sovittuna aikana tai sen puuttuessa hyvissä ajoin lähetettävä Ostajalle piirustukset tai kuvaukset, joista ilmenee, miten asennus tapahtuu. Ostajalle on samalla annettava tiedot
sekä tarpeelliset ohjeet, joita tarvitaan perustusten ja alustojen yms. asennusta valmistelevien toimien tekemiseksi sekä tarpeellisen kuljetus- tai työskentelytilan varaamiseksi asennuspaikalle ja Laitteistoon kytkettävien liitosten järjestämiseksi. Ostajan on suoritettava valmistelutyöt edellä mainittujen piirustusten, kuvausten ja ohjeiden mukaisesti. Ellei töiden valmistumisaikaa ole sovittu, niiden on valmistuttava viimeistään viikkoa ennen asennuksen alkamista, jotta Laitteiston asennus perustuksille ja alustoille voi alkaa sovittuun aikaan. Ostaja huolehtii siitä, että asennuspaikalla on asennuksen alkaessa Toimittajan käytössä sovittu tai tarpeellinen määrä vettä, käyttövoimaa sekä sähköä yms. Kulutuksen kustannuksista vastaa Ostaja.

12.2 Asennustyö
Toimittajan ilmoitettua Laitteiston olevan valmiina tehtaalla, nimeää Toimittaja tätä asennuksessa edustavan tahon/henkilön. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita asennuksen suorittamisessa. Ellei muuta ole sovittu, Ostajan on veloituksetta asetettava Toimittajan käyttöön asennuksessa tarvittavat, sovitut laitteet ja työkalut. Toimittajan on annettava kirjallinen erittely
tarvitsemistaan työkaluista ja laitteista viimeistään kahta viikkoa ennen asennuksen alkamista. Toimittajan on huolehdittava siitä, että hänen henkilöstönsä noudattaa asennuspaikalla voimassa olevia turvamääräyksiä. Toimittajan on annettava Ostajalle tieto asennuksen ympäristölle mahdollisesti aiheuttamista erityisistä vaaratekijöistä. Asennustyöstä mahdollisesti ylimääräiseksi jäävät
Laitteiston osat ja tarvikkeet ovat Toimittajan omaisuutta. Mikäli asennuksen yhteydessä selviää, ettei arvioitu asennusosien määrä riitä Laitteiston toimintakuntoiseksi saattamiseen ja määrän riittämättömyys taikka arvion virheellisyys johtuvat Ostajasta johtuvasta syystä tai Ostajan antamien tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta, on Ostaja velvollinen hankkimaan tarvittavat
lisäosat omalla kustannuksellaan.

12.3 Asennustyön hyväksyminen ja Laitteiston käyttöönotto
Toimittajaa asennuksessa edustavan tahon ilmoitettua, että asennus on valmis, suoritetaan Laitteistolle Toimittajan määrittelemät testit ja/tai koekäyttö Laitteiston toimintakuntoisuuden toteamiseksi. Asennuksen hyväksyminen todetaan ”Asennuksen Hyväksyminen” –asiakirjalla, jonka sekä Ostaja että Toimittajaa asennuksessa edustava taho allekirjoittavat. Asennuksen
hyväksymistä eivät estä vähäiset jälkisäädöt taikka täydennykset, joilla ei ole merkitystä Laitteiston käytölle. Ostaja ei saa ottaa Laitteistoa tai sen osaa käyttöönsä ennen kuin se on kirjallisesti hyväksynyt asennuksen. Mikäli Ostaja tästä huolimatta ottaa Laitteiston tai sen osan käyttöönsä ilman Toimittajan suostumusta, katsotaan asennus, kirjallisen hyväksynnän puuttumisesta
huolimatta, hyväksytyksi.

13 Force Majeure
Osapuoli vapautuu sopimusvelvollisuutensa täyttämättä jäämisestä aiheutuvasta vastuusta, mikäli täyttämättä jääminen johtuu force majeure – tilanteesta. Vastuuvapausperusteisiin luetaan seuraavat yllättävät ja odottamattomat tapahtumat, jotka estävät Osapuolta kokonaan tai osittain täyttämästä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tulipalot, tulvat, maanjäristykset, sota,
kauppasaarto, virheet tai viivästykset alihankkijoiden toimituksissa ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat, jotka väliaikaisesti tai pysyvästi estävät Osapuolta täyttämästä sopimusvelvoitteitaan kokonaan tai osittain. Tällaisessa tapauksessa aikaa sopimusvelvoitteen täyttämiseksi pidennetään enimmillään sillä ajalla, jonka Osapuoli todistettavasti on estynyt
sopimusvelvoitteensa täyttämisestä. Edellä mainitusta huolimatta, erääntyneet maksut Toimittajalle on suoritettava välittömästi force majeure – tilanteen päätyttyä. Mikäli force majeure – tilanne kestää kauemmin kuin kolme kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilman että kummallakaan Osapuolella on oikeutta vaatia korvausta sopimuksen päättymisen vuoksi.

14 Vastuunrajoitus
Toimittaja ei vastaa Laitteiston muulle omaisuudelle aiheuttamista vahingoista sen jälkeen kun se on toimitettu ja on Ostajan hallussa. Toimittaja ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteille, joissa Toimittajan Laitteet ovat osana. Toimittaja ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, Ostajalle mistä tahansa syystä aiheutuneista menetyksistä tai
kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tulevien voittojen, tulojen tai sopimusten menettämisestä eikä menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen vaatimuksista. 

15 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Laitteiston kauppaan sovelletaan Suomen lakia. Kaupasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kauhavan käräjäoikeudessa.

                                     

TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Pellon Groupin henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot.

Selosteessa kerromme

1)     Rekisterinpitäjän yhteystiedot
2)     Mitä tietoja keräämme
3)     Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
4)     Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
5)     Kuinka kauan säilytämme tiedot
6)     Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
7)     Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot


Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pellon Group Oy
Yrittäjäntie 10
62375, YLIHÄRMÄ
Puh: 06 4837 555
Sposti. pellon@pellon.fi

y-tunnus: 0184454-7

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Pellon Groupin keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 
Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue
Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet, henkilön kuva, haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus, mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu sekä hakemuksen käsittelyyn liittyviä tietoja
Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä 
Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen, chatin tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta 
Kolmansilta osapuolilta keräämme julkisista lähteistä kuten yritysten www-sivut, yritysrekisterit, esimerkiksi YTJ, ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää 
Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien hallussamme olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

a)    Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

b)    Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

c)    Oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
- Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
- Tietojen käsittely on lainvastaista 

d)    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

e)    Vastustamisoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

f)     Oikeus tietojen siirrettävyyteen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten. Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

g)    Oikeus peruuttaa suostumus 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

h)    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti

Pellon Group Oy
Tietosuoja
Yrittäjäntie 10
62375, YLIHÄRMÄ

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Käsittelemme henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen 
Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilattujen tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite 
Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö.

Suostumus 
Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Työhakemuksia Pellon Group Oy käsittelee työnhakijan suostumuksella. Hakijalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. 


Kuinka kauan säilytämme tiedot 
Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja 6 vuotta sen päättymisen jälkeen mahdollisten sopimusvelvoitteiden, valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

Rekrytoinnissa säilytämme tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kaksitoista kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien. 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin 
Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

Rekrytointiin liittyviä tietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa Pellon Group on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä.

Tietojen turvaaminen 
Pellon Groupin turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen, henkilötietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojaselosteen muutokset
Tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme saatetaan päivittää ja muutokset julkaistaan tällä sivulla.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi